Pocivka Online - почивки, хотели, екскурзии и круизи

Travel Solutions Bulgaria
Търсене на почивка

Уеб камери от Пампорово и Чепеларе

Наемни условия

Травел Солюшънс България ЕООД в качеството на НАЕМОДАТЕЛ отдава под наем автомобил /МПС/ на НАЕМАТЕЛЯ при следните условия.

1.Приемане и предаване

1.1. МПС се дава на НАЕМАТЕЛЯ в добро състояние със задължително оборудване, изисквано от органите на КАТ, отразено в двустранно подписан приемно-предавателен протокол, неразделна част от договора при условията на който става и връщането на автомобила. НАЕМАТЕЛЯ се задължава да върне автомобила с всички предадени му документи в уговорения срок и място в същото състояние.

1.2. При неспазване срока на връщане на автомобила от наемателя, той се задължава да уведоми наемодателя не по-късно от предварително уговорения час за връщане. За допълнителния срок на ползване наемателят дължи уговорената с настоящия договор цена, увеличена с 20%. При забавяне повече от дванадесет часа наемателят се задължава да сключи нов договор.

1.3. При неизпълнение на задължението за връщане на наетото МПС от наемателя за повече от дванадесет часа от датата и часа на изтичане на уговорения срок без да е уведомил наемодателя, се счита за присвояване и наемодателят уведомява компетентните органи, като си запазва всички права по този договор.

2.Щети, загуби, кражби и други

1.4. При щети, загуби или кражби на части от автомобила, както при пожар, счупване на стъкло или удар на паркинг, наемателят се задължава независимо от вината да заплати на наемодателя пълно обезщетение, включително разноските за отдаване под наем на заместващия автомобил, разноските за връщане, ремонт, пропуснати ползи и наем и обезщетение за морални вреди.

1.5. Отговорността по отношение на щети на трети лица, ако е причинена виновно от наемателя се поема от него и той дължи сумата, изплатена по застраховка “Гражданска отгоаворност” от застрохователната организация в рамките на общия дневен срок.

1.6. При загубване, кражба или унищожаване на талон, ключ или номер на автомобила, наемателят заплаща неустойка в размер на дължимата наемна цена на автомобила за срок от пет дни.

3.Цени и начини на плащане

Наемната цена на автомобила се определя на база цената за ползване за един ден, определена в тарифа, неразделна част от договора, съобразно наемния период. Тя се заплаща при получаване на автомобила и подписването на приемателно-предавателния протокол. Наемателят се задължава да заплати депозит в размера, упоменат в тарифата – посочена при подписване на договора. След връщане на автомобила в първоначалното му състояние депозита се освобождава. При констатирани дребни липси или повреди както и в случай, че автомобилът се върне без гориво или с по-малко от уговореното в приемо-предавателния протокол количество, сумите за възстановяването им се отдържат от депозита.

4.Отговорност на наемодателя

4.1. Наемодателят е задължен да преостави автомобила в добро техническо състояние и с всички необходими документи и оборудване, задължително изисквани от органите на реда в република България.

5.Задължения и отговорности на наемателя

5.1. Наемателят е длъжен:

  1. Да ползва автомобила по предназначение и да го стопанисва с грижата на добър стопанин;
  2. При настъпване на злополука или повреда да предприеме всички необходими мерки за спасяване, ограничаване и/или намаляване щетите на наетото МПС;
  3. В случай на злополука или щета на МПС, извън дребните инциденти – да спази изискванията на ЗДП и правилника за неговото приложение относно съставяне на протоколи и други документи;
  4. В срок от двадесет и четири часа от настъпване на щетата / злополуката, наемателят уведомява наемодателя за това, като съобщава и всички факти, обстоятелства и данни /имена на свидетели и др.п./ във връзка с нея, както и да окаже пълно съдействие на наемодателя и застрахователната компания за изясняване на инцидента и нанесените щети.

5.2. Наемателят няма право:

  1. Да използва автомобила за теглене на друго МПС или ремаркета, както и да участва в състезания, обучения, тренировки, изпитания; да пренася едри, насипни и други товари;
  2. Да управлява автомобила в пияно състояние или след употреба на наркотични и упойващи медикаменти и вещества;
  3. Да преотстъпва автомобила на трети лица или да го ползва за задгранични пътувани без предварителна уговорка с представител на Травел Солюшънс България
  4. При установяване на умишлено нанесени вреди по автомобила, наемателят е длъжен да възстанови пълната сума на щетите плюс обезщетение в размер на препуснатия поради ремонта наемен период по тарифата за наем за един ден.
6.Заключителни разпоредби

6.1 Всички изменения и допълнения на договора, както и всички документи, отразяващи изпълнението му са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощени представители на страните.

6.2. Всички спорове по сключване, изменение, изпълнение или прекратяване на договора се решават чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – от компетентния съд.

6.3. За всички неуредени и произтичащи от договора случаи се прилагат разпоредбите на чл.228 – 239 от ЗЗД, ЗДП и останалите нормативни актове от действащото законодателство, уреждащи взаимоотношенията между страните.

Договорът се съставя и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за страните.